L’Ajuntament i el Club Hípic Es Raiguer han tancat avui un acord que garanteix la continuïtat del club almanco per als propers 10 anys en les actuals instal·lacions.

El batle Rafel Torres i el president del Club Simó Riera han signat la pròrroga del conveni que havia regit fins ara i que permet la cessió de l’ús i possessió a precari de la finca municipal ubicada al camí vell de Lloseta a on es troben actualment ubicades les quadres i la pista. Inicialment es va signar un conveni el 1995 per 20 anys que ara expirava, motiu pel qual s’ha adoptat l’acord.

La cessió es regirà per aquestes condicions. La pròrroga es tanca fins al 15 de febrer de 2015, moment en el qual el Club haurà d’entregar i posar en possessió de la finca, amb totes les instal·lacions i edificacions que s’hagin realitzat, l’Ajuntament d’Inca. Això sí, si totes dues parts ho acorden, es podrà realitzar una nova pròrroga.

La finca cedida només podrà ser destinada a la pràctica de l’esport d’equitació i al manteniment i custòdia de les cavalleries. També es podrà destinar a aquelles altres activitats i esports autoritzats prèviament per l’Ajuntament.

Qualsevol modificació dels estatuts del Club, des del dia de la signatura del present document, haurà de comptar amb l’autorització i el vistiplau de l’Ajuntament.

El Club podrà realitzar a la finca obres i edificacions sempre que comptin amb la corresponent llicència urbanística municipal i el permís exprés de l’Ajuntament.

En el supòsit que durant el termini de vigència del present document l’Ajuntament necessités per a altres finalitats d’interès públic la finca que se cedeix, el Club estarà obligat a entregar-la i a posar-la a disposició de l’Ajuntament.

Per altra banda, l’Ajuntament haurà d’entregar al Club una altra finca de característiques similars a la que aquí se cedeix i amb les mateixes condicions, si bé el termini de vigència serà, en tot cas, el que restàs del present.

Arribat aquest supòsit el Club no estarà obligat a entregar la finca que aquí se cedeix, ni les instal·lacions que hi hagués construïdes, fins que l’Ajuntament, per la seva banda, també no posi a disposició del Club la nova finca amb unes instal·lacions similars a les que disposava l’anterior.

L’Ajuntament, a més, es compromet a assumir les despeses dels consum periòdic de l’aigua potable fins a un màxim de 1.500 euros anuals. En excedir aquesta quantitat el Club haurà d’assumir el consum.

Com a contraprestació el Club aportarà a l’Ajuntament tots els fems necessaris, estimats en unes 400 tones anuals, per a l’abonament de plantes i arbres dels espais municipals, així com de l’escola taller del Serral. El transport i distribució dels fems serà a càrrec de l’Ajuntament.

Compartir

Newsletter Image