La mesura es traslladarà als rebuts dels propietaris a partir de 2016 amb una rebaixa real d’entre el 20 i el 30 %

Un estudi municipal revela que el 67 % dels habitatges d’Inca tenen uns valors catastrals excessius.

Els propietaris de set de cada deu habitatges d’Inca veuran rebaixat l’impost de Bens Inmobles a partir de 2016. Això serà possible gràcies a la revisió dels valors catastrals que es tramitarà al llarg del 2015.

S’ha de tenir en compte que aquests valors són la base sobre la que es calcula la contribució i se corresponen al 50% del preu de mercat. A l’hora fixar l’IBI els Ajuntaments apliquen aun coeficient. Els darrers anys el consistori inquer ha anat rebaixant progresivament aquest coeficient fins deixar-lo en el 0,50 que és el mínim que permet la llei.

L’Ajuntament d’Inca ja va sol·licitar el passat 14 de novembre a Gerència del Catastre la revisió dels valors catastrals. Aquest procés s’haurà d’aprovar per plenari inicialment dins del proper any.

Mentre el Consistori ja avança feina. De fet, els tècnics municipals ja han elaborat un primer estudi per conèixer la realitat actual dels valors catastrals a Inca i calcular aproximadament quins serien els que s’haurien d’aplicar.

Aquest estudi posa de manifest un 20 % dels habitatges te un valor catastral superior al 100 % del valor de mercat. Després hi hauria un 47,5 % amb un valor catastral entre un 60 i un 100 % superior al valor del mercat. Els habitatges compresos en aquestes dues categories serien els que experimentarien una baixada real del rebut de la contribució.

Altre 22,5 % se situaria entre el 40 i el 60 % superior al preu real del mercat. Només hi hauria un 10 % dels habitatges amb un valor catastral inferior al 40 % del valor real del mercat. Els habitatges situats en aquests camps mantindríen el seu rebut d’IBI.

No s’ha calculat encara la rebaixa real que experimentaran els rebuts de la contribució però es calcula que serà entre el 20 i el 30 % de mitja.

La revisió dels valors catastrals no només afectarà positivament als ciutadans per la contribució sino també per altres imposts com ara les plusvàlues en cas de transmissions, l’impost de patrimoni o l’IRPF.

D’altra banda l’Ajuntament fa comptes mantenir congelades tots els imposts, tarifes i preus públics de cara al proper any i així figurarà als pressuposts per a 2015.

Compartir

Newsletter Image