Les persones aspirants que han superat la fase d’oposició, han de presentar l’acreditació dels diferents mèrits que hagin d’esser valorats a la fase de concurs. En cap cas es tindran en compte els mèrits obtinguts en posterioritat a la data de finalització del termini de presentació d’instàncies (17 de novembre de 2017). La documentació s’ha de presentar fins el dia 22 de febrer de 2018, aquest inclòs.

Es convoca els aspirants que han superat la prova de coneixements de llengua catalana i els que ja havien acreditat els coneixements esmentats a la realització del segon exercici de la fase d’oposició consistent en la prova de caràcter teòric i pràctic el divendres dia 2 de febrer de 2018 a les 9.30 h al Centre de Professorat d’Inca (CEP. C/ Mestre antoni Torrandell, 59).

Es fixa la nova data per a la realització del primer exercici el dia 16 de gener de 2018 a les 9.30 hores a la Sala de Plens de l’Ajuntament, i es convoca als aspirants que no hagin acreditat disposar del nivell B2 de coneixements de llengua catalana.

Termini de presentació de sol·licituds fins al 17 de novembre de 2017

Convocatòria de concurs oposició per a la cobertura interina de dues places de personal funcionari en la categoria de treballador social i la creació de dos borsins d’aquesta categoria, un de personal funcionari i un altre de personal laboral

Compartir

Newsletter Image