La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, estableix: “Les entitats del sector públic han de programar l’activitat de contractació pública, que han de dur a terme en un exercici pressupostari o períodes plurianuals, i han de donar a conèixer el seu pla de contractació anticipadament mitjançant un anunci d’informació prèvia previst a l’article 134 que almenys reculli els contractes que han de quedar subjectes a una regulació harmonitzada“, incidint amb això en la necessitat de comunicar al mercat les previsions de les administracions públiques respecte a la seva programació contractual, per tal de potenciar la transparència i impulsar la concurrència en les seves futures licitacions.

Compartir

Newsletter Image