EXPOSICIÓ PÚBLICA D'ANUNCIS

[03/12/2021] Test de la prova del segon exercici (castellano/català) i solucionari [02/12/2021] Resultat de la prova del segon exercici [23/11/2021] Resultat de la prova del primer exercici [17/11/2021] Llista definitiva d’admesos i exclosos [26/10/2021] Llista provisional d’admesos i exclosos [06/09/2021] Bases de la convocatòria (BOIB núm. 120, 04/09/2021)

[03/12/2021] Llista de sol·licituds amb informació relativa a la documentació presentada, el compliments de requisits i els criteris objectius (barem económic) Termini d’al·legacions: del 3 al 15 de desembre de 2021 [30/09/2021] La Junta de Govern de 29 de setembre de 2021, ha adoptat els següents acords: Primer. Concedir d’ofici una ampliació del termini establert per […]

L’Ajuntament d’Inca, amb la finalitat d’atenuar les pèrdues econòmiques i socials patides pels comerços i les empreses del municipi degut a les restriccions aprovades pel Govern el 2021 arran de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, vol continuar duent a terme mesures dirigides a estabilitzar l’economia local. Per altra banda, amb aquesta mesura s’intenta […]

[30/11/2021] Llista definitiva de persones aprovades [22/11/2021] Llista provisional de persones aprovades [22/11/2021] Resolució de les revisions sol·licitades al cinquè exercici [10/11/2021] Resultat del cinquè exercici (prova d’aptitud psicològica i de personalitat) [04/11/2021] Resultat revisions quart exercici i data del quint exercici (prova d’aptitut psicològica i de personalitat) [15/10/2021] Rectificació d’errada en la qualificació del […]

[30/11/2021] Resultat de la prova del primer exercici (català) i data del segon exercici [22/11/2021] Llista definitiva d’admesos [29/10/2021] Llista provisional d’admesos [30/04/2021] Model d’instància (annex II) [30/04/2021] Convocatòria i bases del procés selectiu per a la cobertura de manera interina d’una plaça de tècnic d’Administració general mitjançant sistema d’oposició (BOIB núm. 056 – 29/04/2021)