EXPOSICIÓ PÚBLICA D'ANUNCIS

[20/03/2023] Annex I i sol·licitud d’autobarem [20/03/2023] Convocatòria i bases per a la creació d’un borsí de personal laboral de neteja de l’Ajuntament d’Inca, mitjançant sistema de concurs oposició (BOIB núm. 35, 18/03/2023) (castellà) Tramitació en línia. Abans de procedir al tràmit de liquidació, haureu de sol·licitar el document de pagament de la taxa a […]

[21/03/2023] Nomenament de personal funcionari de carrera policia local per mobilitat de l’Ajuntament d’Inca (BOIB núm. 35 18/03/2023) [07/02/2023] Resolució de la batlia per a declarar deserta una plaça de Policia Local reservada a la seva provisió per mobilitat (BOIB num. 17 07/02/2023) [21/10/2022] Resolució al·legacions valoració de mèrits, llista definitiva i proposta de nomenament […]

[10/03/2023] Convocatòria i bases (BOIB núm. 30, 09/03/2023) Tramitació en línia. Abans de procedir al tràmit de liquidació, haureu de sol·licitar el document de pagament de la taxa a l’adreça electrònica secretaria@ajinca.net. Al tràmit electrònic se us indicarà que adjunteu aquest document com a comprovant del pagament. En cas contrari, no podreu finalitzar el tràmit. L’emissió […]

Newsletter Image