QUI SOM?

L'Escola Infantil Toninaina ve oferint el seu servei educatiu a la ciutat d'Inca des de 1977, i va ser reconeguda per la Conselleria d'Educació el gener de 1995.

“Educar és el mateix que posar un motor a una barca. Hem de saber mesurar, pesar, equilibrar. Un poc de mariner, un poc de poeta, un poc de pirata. I un quilogram i mig de paciència concentrada. Però és consolador somniar que aquell vaixell –aquell infant–, mentre un faci feina, anirà molt enfora per l’aigua. Somniar que aquella nau portarà la nostra càrrega de paraules i pensaments fins a ports distants, fins a illes llunyanes. Somniar que quan un dia estigui dormint la nostra pròpia barca, en nous vaixells, seguirà la nostra bandera enarborada." F. Gainza.

ÁDMISSIÓ I MATRICULACIÓ

QUÈ FEIM?

 1. LA FILOSOFIA DE L’ESCOLA
  • L’escola creu fermament que l’infant és capaç i competent.
  • L’infant és el protagonista del seu propi aprenentatge, no ens hem d’avançar a les seves accions, no l’hem de dirigir, l’hem d’acompanyar.
  • L’Escola ofereix a l’infant un entorn, materials amb els quals pot explorar, manipular i treure les seves conclusions i aprenentatges (subjecte d’acció).
  • Les propostes que ofereix l’Escola han de ser globalitzades, basades en les activitats quotidianes, vivenciades.
  • L’Escola ha de provocar conflictes cognitius.
  • Tots els espais són educatius i ofereixen possibles aprenentatges, per tant tots s’han de tenir presents des del punt de vista educatiu.
  • L’Escola ha de reconèixer tots els llenguatges de l’infant: 100 llenguatges de l’infant. Loris Malaguzzi.

  Aquestes funcions, aplicades a les edats dels nostres alumnes, es poden concretar en:

  • Escoltar l’infant.
  • Acompanyar l’infant, respectant sempre els seus sentiments, i no sempre les seves accions o desitjos.
  • Professionalitzar els gestos en el nostre fer de cada dia.
  • Emprar les paraules justes, no etiquetar, no jutjar, adreçar-nos a l’infant de manera individualitzada, no fer ús de les paraules  o malament, sinó aclarir el que volem i el que no volem (dir “agafa el tassó amb les dues mans” i no dir “agafa el tassó bé”).
  • Aconseguir un clima de calma i seguretat a l’aula.

  D’altra banda, hem de tenir sempre present que la pedagogia de l’escolta no s’ha de conèixer, s’ha de viure també.

  La nostra filosofia de centre es fonamenta en les següents propostes:

  • Procés d’adaptació amb les famílies.
  • La vida quotidiana.
  • El joc: de descoberta, no estructurat, simbòlic..
  • La psicomotricitat.
  • El dia de…
  • Tallers: fantasia, art, experimentació…

  Totes elles respecten:

  • El ritme evolutiu de l’infant.
  • Les preferències, els seus interessos, disponibilitat, estat emocional…
  • La pedagogia de l’escolta.
  • L’infant és el protagonista dels seus aprenentatges.

  Aquestes eines estan treballades a nivell de claustre i definides en protocols d’actuació. A part, són posades en marxa en l’àmbit de l’aula i avaluades, entre d’altres eines, pel diari d’aula. Aquestes ens ajuden a preparar el material, l’espai, l’activitat, en conseqüència a allò que vulguem treballar, en unes hipòtesis abans establertes i que a la vegada ens ajudaran a confirmar-les o no, i a modificar entorn o actituds.

  Respecte al personal del centre, cal tenir present el següent:

  • L’infant és un ésser d’acció: moviment, joc…
  • La mestra l’acompanya:
   • Respecta l’infant i creu en ell: infant capaç.
   • L’escolta.
   • No s’anticipa: el deixa fer.
   • El reconeix com a persona.
   • Estableix un vincle afectiu amb l’infant que li proporcionarà seguretat i confiança per actuar.
 2. L’ESCOLA HA DE SER UN LLOC A ON…
  • ELS INFANTS SIGUIN ELS PROTAGONISTES, reconeguts com a éssers en creixement que, d’una manera natural, despleguen un ventall sorprenent de capacitats i potencialitats: comunicar-se, jugar, crear, gaudir, aprendre, sentir… a través del moviment, la curiositat, l’exploració, el gest i l’espontaneïtat. Llibertat de moviment.
  • PUGUIN DESENVOLUPAR AQUESTES CAPACITATS en una atmosfera d’estima, empatia i confiança, en la qual se sentin segurs i estimulats, acompanyats en els seus descobriments, en els seus invents, en els seus desitjos, en tot allò que pugui fer-los por. On tenguin tota la dedicació de temps, d’espera i de respecte que mereix la seva singularitat, en un ambient saludable d’alegria i de benestar. Entorn de calma i seguretat.
  • L’ESPAI SIGUI UN AGENT EDUCADOR de qualitat, segur i acollidor, saludable, còmode, estimulant, provocador, afavoridor dels descobriments, del desenvolupament motor i que faciliti les relacions socials i afectives. Un espai que permeti una organització flexible i fàcilment readaptable a les necessitats de la dinàmica del grup, i que els infants puguin utilitzar autònomament. Un espai lluminós, ample, obert… Amb accés a zones d’aire lliure, al contacte amb la natura i que ajudi a potenciar la llibertat d’acció individual i cooperativa.
  • ES TREBALLI PERQUÈ ELS INFANTS APRENGUIN A VIURE AMB LLIBERTAT I PLAER, SENSE POR D’EQUIVOCAR-SE… Desenvolupar les eines del coneixement i del pensament, com ara l’observació, el raonament, la memòria, l’atenció, el llenguatge i la creativitat. Passar de l’acció espontània a l’acció més conscient i responsable. Gaudir de la convivència amb els altres i estimar, respectar, compartir i col·laborar; també afrontar i gestionar conflictes a través de la comunicació i l’empatia. Manifestar-se com són per tal que puguin expressar la seva singularitat i enfortir la seva autoestima.
  • LA METODOLOGIA EMPRADA ES BASI EN LA CONFIANÇA EN ELS INFANTS, en l’aprenentatge a través del cos i dels sentits, en la importància de les emocions i dels afectes i, on el joc, l’exploració i el descobriment siguin les estratègies bàsiques de l’aprenentatge autònom; amb una metodologia globalitzadora, activa i flexible, que parteixi dels interessos i necessitats dels infants, que potenciï la socialització, la integració en el context social i cultural i atengui la diversitat intel·lectiva; amb la possibilitat d’agrupaments alternatius per facilitar el procés evolutiu. Pedagogia de l’escolta.
  • ELS INFANTS DESENVOLUPIN DE MANERA NATURAL LES SEVES CAPACITATS LINGÜÍSTIQUES per descobrir les funcions expressives, comunicatives i simbòliques del llenguatge; amb la realització d’experiències motivadores, com ara trobades i festes de tota la comunitat educativa, que tenen per finalitat promoure l’ús vehicular de les llengües i l’adquisició de les competències lingüístiques, i d’afavorir el contacte amb la diversitat cultural i lingüística, tot prioritzant les llengües del context sociolingüístic i valorant la immersió com una metodologia d’aprenentatge més adient.
  • L’ENTORN NATURAL I SOCIAL DE CADA ESCOLA ES CONSIDERI UNA FONT D’APRENENTATGE enriquidora de l’univers conceptual i emocional dels infants; en una escola que s’obri a la participació de la comunitat educativa i a la societat, i estimuli la recerca a través de la intervenció en la realitat immediata i en el món més acostat: la natura, el poble, el carrer…
  • ELS TREBALLADORS I TREBALLADORES S’IMPLIQUIN amb il·lusió i compromís en el desenvolupament d’un projecte comú. La qualitat d’aquest projecte es basa en la millora de les pràctiques educatives, en l’avaluació contínua, en la formació permanent i en la realització de projectes d’innovació. Un bon clima de feina i uns equips consolidats són elements imprescindibles, i un senyal d’identitat que s’aconsegueix amb la feina cooperativa, amb la coordinació dels equips i amb un funcionament democràtic, basat en la comunicació fluida i la responsabilitat compartida.
  • LA FAMÍLIA S’IMPLIQUI com a primera responsable de l’educació dels fills i filles. Escola i família són agents complementaris de l’educació dels infants i en comparteixen la responsabilitat. L’Escola dóna suport a la funció de la família, facilita la comunicació i el diàleg, irradia confiança i fomenta la participació amb vistes a construir una veritable comunitat d’aprenentatge.
  • ELS INFANTS SIGUIN FELIÇOS I TOTA LA COMUNITAT EDUCATIVA TAMBÉ, on la pedagogia de l’alegria es respiri sempre a l’ambient de l’escola.

  “La alegría se elige, se cultiva y se educa. No es un estado, es una emoción. No es la felicidad, que de existir, sería una meta en el camino. Es el motor de ese caminar. La alegría energiza a las personas, las lleva a actuar, a crear, a buscar y a jugar. Es el motor del alma”. Pepa Horno

 3. Partim del concepte d’infant capaç protagonista dels seus aprenentatges
  • Facilitam l’experimentació i el coneixement del món que l’envolta afavorint la seva autonomia i llibertat de moviments.
  • Feim que segueixi el seu propi ritme, que els seus interessos s’organitzin al ritme exacte de la seva maduresa, al nivell que correspon al seu estadi evolutiu.
  • L’infant té consciència dels seus límits, ja que pot actuar amb l’entorn en el qual viu, amb els altres… Pot repetir actes i analitzar els seus resultats. Coneix el fracàs momentani, però no per l’exigència per part de l’adult per arribar a una meta, sinó que aprèn la mesura que pot proposar-se en determinades tasques que són accessibles per a ell, i això no li proporciona frustració, sinó modificacions de plans d’acció per obtenir una apacitat de resoldre problemes.
  • Tot plegat fa que l’infant sigui creatiu, independent, lliure amb autoestima i pensament crític.

  El nostre personal està qualificat i en permanent renovació pedagògica; una tutora o tutor per aula i dos reforços per línia, amb una ràtio alumne/educador/a que millora la marcada per la Conselleria.

 4. Espais
  • Dues aules de psicomotricitat
  • Patis comunicats amb les aules. A més, altres com: pati arener, pati natura i pati de la barca.
  • Una aula d’espais familiars
  • Un menjador (infants d’1 any / infants de 2 anys)
  • Dues aules de nadons
  • Quatre aules 1-2 anys
  • Quatre aules 2-3 anys
  • Dues aules d’experimentació
  • Un taller d’art
  • Una aula de llum i foscor
 5. Participació de les famílies
  • Des del primer moment amb el període d’adaptació amb pares, mares o figura de referència.
  • Diferents tallers com d’ornamentació nadalenca, bunyols i crespells (aquests també per a padrines i padrins).
  • El dia de…, amb la participació directa de la família dins l’aula compartint un dia en el centre.
  • Mitjançant l’APIMA: festes de Nadal, carnaval i fi de curs, trobades familiars, natació, elaboració de la revista de l’Escola i possibilitat de participar en la gestió d’aquesta a través del Consell Escolar i el Patronat.
 6. Serveis que oferim

   

  HORARIS DELS SERVEIS. Els horaris establerts compleixen una funció tant assistencial com educativa. La vida diària a l’escola està programada i queda reflectida al PEC (Projecte Educatiu de Centre). Els pilars en els quals es sustenta el PEC són la vida quotidiana, el joc i el concepte d’infant capaç.

  • Escola matinera, de 7 a 9 h (opcional).
  • Servei d’escolarització, de 9 a 13 h.
  • Menjador i descans, de 13 a 16 h (opcional).

  PREUS. Segons l’ordenança vigent.

  PROGRAMA PEDAGÒGIC. Model basat en el descobriment i en l’experimentació que converteix l’infant en protagonista actiu dels seus aprenentatges.

  • Relació família-escola:
   • Entrevistes a principi de curs, reunions trimestrals, tutories…
   • Període d’adaptació amb les famílies.
   • Contacte diari amb l’entrada a l’escola i a l’aula de l’infant.
   • Dia en família.
  • El valor pedagògic de la vida quotidiana:
   • L’observació, la flexibilitat, la paciència i el respecte a la diferència i els ritmes de cada infant són les eines de treball que es fan servir en el dia a dia.
   • Mindfulness. Tècniques de relaxació (respiracions, mantra SA TA NA MA i postures de ioga).
   • Berenar per edats (inclòs en el preu).
   • Servei de menjador (elaboració del menú al mateix centre).
   • Menús adaptats a l’edat dels infants.
   • Menús especials segons prescripció mèdica.
   • Espais de dormitori separats per edats.
  • Jocs. L’infant coneixerà el món que l’envolta i a sí mateix. Tots els espais són educatius i han de potenciar l’interès pel joc:
   • Capsa de música, danses i audicions de cançons populars i tradicionals.
   • Contacontes i teatre de titelles.
   • Psicomotricitat.
   • Joc de descoberta (panera dels tresors, joc heurístic…).
   • Aules obertes: joc simbòlic (racons), experimentació, art…
   • Joc a l’aula de llum i foscor, arener…
   • Joc a l’exterior: patis de les aules i pati Natura.

   

Newsletter Image