Estimats conciutadans i conciutadanes,

FAIG SABER
Que mitjançant Decret de Batlia núm. 2020000400, de dia 20 de març de 2020, s’ha adoptat la següent Resolució:

“Vist el Reial decret 463/2020, de 14 de març de 2020, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, d’acord amb les recomanacions i instruccions de les autoritats sanitàries per a la prevenció de la seva transmissió, s’està duent a terme, per part dels serveis municipals, la desinfecció de les vies, carrers i espais públics del terme municipal d’Inca, així com la neteja i desinfecció dels contenidors i papereres, i altres elements de mobiliari urbà que es troben a la via pública.

No obstant això, atès que els ciutadans poden tenir accés a determinats espais privats dels establiments que poden romandre oberts al públic segons el Reial decret 465/2020, de 17 de març, pel qual es modifica el Reial decret 463/2020, també s’ha de procedir a la seva desinfecció.

Per tant, com a mesura de contenció davant l’expansió del coronavirus COVID-19, HE RESOLT:

PRIMER. Els establiments que romanguin oberts de conformitat amb el Reial decret 465/2020, de 17 de març, pel qual es modifica el Reial decret 463/2020, de 14 de març, han de procedir a la desinfecció de tots els seus espais interiors i exteriors, i de la totalitat dels elements que es trobin en ells, com puguin ser els contenidors, papereres, etc., per evitar la propagació del coronavirus COVID-19.

SEGON. Donar trasllat d’aquesta Resolució a tots els establiments afectats per aquesta mesura i publicar la present Resolució a la pàgina web municipal per al coneixement general.”

EL BATLE PRESIDENT
Virgilio Moreno Sarrió

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image