L’Ajuntament d’Inca manté la seva política de bonificacions i, any rere any, referma els beneficis fiscals en els seus pressupostos. Així, les ordenances fiscals suposen uns incentius per valor total de 811.008,7 euros durant l’exercici 2022 per als inquers i les inqueres. Aquestes xifres inclouen les bonificacions que s’apliquen en la prestació patrimonial no tributària de fems, la taxa d’aigua potable, l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, l’impost sobre béns immobles, l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana i els descomptes sobre els preus públics.

Així doncs, durant 2022 s’apliquen bonificacions en l’impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM) per valor de 346.188 euros. Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda, i que tenguin reconeguda la minusvalidesa en grau igual o superior al 33 %, i els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària proveïts de la cartilla d’inspecció agrícola estan exempts de pagar aquest impost. També tenen bonificacions els vehicles històrics o amb una antiguitat mínima de vint-i-cinc anys i els vehicles elèctrics, entre altres.

D’altra banda, existeixen bonificacions fiscals en l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IVTNU), les quals enguany ascendeixen a 159.051 euros. Així mateix, s’apliquen descomptes en la taxa de subministrament d’aigua potable per raó de la capacitat econòmica, xifra que suposa un estalvi total de 774 euros a 180 contribuents.

En aquest sentit, cal destacar que també s’apliquen descomptes en els preus públics d’esports per família nombrosa, discapacitat, edat, entre altres supòsits. Durant 2022 s’han aplicat bonificacions per valor de 3.471 euros.

Pel que fa a l’impost de béns immobles (IBI), l’import bonificat ascendeix a 55.704,83 euros. En aquest cas, s’apliquen reduccions per famílies nombroses o per instal·lació de plaques solars o sistemes d’aprofitament tèrmic, entre altres. A més a més, en la darrera modificació de l’Ordenança reguladora d’aquest impost es va reduir el tipus de gravamen dels usos comercials i industrials, en què es passà de l’1 al 0,80 %. Aquesta modificació suposa una reducció total de la recaptació de 196.363,31 euros.

De forma paral·lela, la taxa per al servei de recollida, transport, tractament i eliminació de fems estableix també bonificacions per capacitat econòmica. En aquest cas, el descompte afecta 181 famílies, les quals paguen 44,08 euros en lloc de 171,24 euros. Altrament, s’apliquen bonificacions per reciclatge de residus.

Finalment, cal destacar que el consistori de la capital del Raiguer manté també derogada la taxa d’ocupació de la via pública amb taules i cadires, la qual cosa implica una minoració de la recaptació de 33.577,54 euros. A més a més, durant el 2022 els taxis i quioscos de la capital del Raiguer tampoc han pagat aquesta taxa municipal d’ocupació de la via pública, això suposa una reducció total de 2.862,73 euros.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image