El Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Palma ha decidit desestimar el recurs interposat per Gestió d’Aigües d’Inca SLU contra l’acord de Ple de 28 de febrer de 2014, mitjançant el qual l’Ajuntament va renunciar a la celebració del contracte de concessió de la gestió del Servei Públic de Proveïment d’Aigua Potable, Sanejament i Pluvials del municipi. Aquesta sentència ha estat feta pública pels membres de l’equip de govern Virgilio Moreno, batle d’Inca; Antoni Rodríguez, tinent de batle de Cultura; Àngel García, tinent de batle d’Hisenda; i Gori Ferrà, tinent de batle d’Esports. “Avui és un dia molt important per a Inca; és important per al present, però també per al futur perquè amb aquesta sentència es reconeix que l’aigua continuarà com a bé públic”, ha declarat Moreno.

Aigua

Amb la sentència, el Tribunal reconeix que els acords que s’adoptaren l’any 2014 no infringeixen l’ordenament jurídic. Malgrat tot, encara es pot presentar recurs d’apel·lació davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears. “A pesar que existeix la possibilitat del recurs, els tècnics municipals ens han confirmat que aquesta acció pot tenir poc recorregut, ja que hi ha jurisprudència que avala els arguments de l’actual sentència”, ha explicat García. D’aquesta manera, el consistori podrà preveure inversions a la xarxa d’aigua amb la certesa que, amb disponibilitat econòmica, es podran dur a terme. Cal recordar que a la presentació dels pressuposts municipals es va anunciar que una gran part dels diners provinents del superàvit es podran dedicar als projectes de millora de la xarxa d’aigua. Per a l’actual equip de govern es tracta d’un tema greu per a la ciutat i, a més, enguany empitjora a causa de la sequera.

En data d’abril de 2013 el Ple de l’Ajuntament d’Inca va acordar incoar expedient de contractació per a la concessió de la gestió del Servei Públic de Proveïment d’Aigua Potable, Sanejament i Pluvials d’Inca, ja que l’equip de govern d’aquell moment considerà que aquesta modalitat de gestió era més favorable als interessos municipals per diversos motius. Després de la tramitació de l’expedient, en data 23 de desembre de 2013 es va presentar a Ple la proposta d’adjudicació del contracte. La insuficiència dels recursos municipals per dur-la a terme havien quedat en entredit el dia 21 de desembre de 2013, dos dies abans del Ple, quan es va publicar la Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial del sector públic, que permet destinar el superàvit financer de les entitats locals a inversions sostenibles. Així s’arribà al Ple de febrer de 2014, on s’acordà per unanimitat aprovar la proposta conjunta de tots els grups municipals per renunciar a l’expedient de contractació del Servei d’Aigua Potable. Per altra banda, durant la presentació d’avui, els grups que a la passada legislatura estaven a l’oposició –PSOE, MÉS per Inca i Independents– han recordat la campanya de recollida de signatures en contra de la privatització i del tancament dels regidors a la Sala com a protesta per la situació.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image