Durant el ple extraordinari s’ha aprovat també una declaració institucional per instar al Govern de l’Estat a l’adopció de mesures fiscals i pressupostàries de caràcter local.

Conscients de la magnitud de la crisi sanitària provocada pel COVID-19, els vuit partits polítics amb representació municipal a Inca han acordat que durant els pròxims 3 mesos (maig, juny i juliol) renunciaran a la seva assignació econòmica. D’aquesta manera, els 30.909 euros d’aquesta partida es podran destinar a despesa social. “La nostra intenció és fer una passa més a l’hora de sumar esforços i recursos per garantir que tothom pugui tenir cobertes les necessitats bàsiques cobertes i cap família quedi enrere”, explica el batle d’Inca, Virgilio Moreno.

Aquest acord entre tots els grups polítics s’ha ratificat avui durant el Ple Extraordinari Urgent, que s’ha celebrat avui matí amb la finalitat de derogar algunes taxes i reordenar el calendari fiscal per alleugerar la pressió econòmica a inquers i inqueres, així com a les empreses. A més a més, durant la sessió plenària s’ha aprovat també una declaració institucional per instar al Govern de l’Estat a l’adopció de mesures fiscals i pressupostàries de caràcter local per fer front a la crisi originada pel COVID-19.

Així doncs, la finalitat d’aquesta declaració és instar al Govern Central a flexibilitzar les regles fiscals d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i de regla de despesa que impedeixen actuar a l’administració més pròxima davant els ciutadans de manera que permeti reforçar les polítiques socials i de reactivació econòmica que requereix i requerirà la crisi del COVID-19.  D’altra banda, es sol·licita també que s’elimini el límit màxim de 300 milions de què disposen el conjunt de les corporacions locals per a finançar les ajudes econòmiques i totes les prestacions de serveis gestionades pels serveis socials d’atenció primària i atenció a la dependència.

Per últim, el consistori inquer demana a més, a través d’aquesta declaració institucional, que no es negociï cap fórmula perquè el Govern de l’Estat pugui disposar dels fons de les entitats locals. Així mateix, en aquest darrer punt, se sol·licita que es permeti a les Entitats locals exercir la seva autonomia per establir mesures d’estímul a la demanda i reactivació de l’economia amb els seus propis recursos i sense els límits de la Llei orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.17

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image