L’Ajuntament d’Inca manté la seva política de bonificacions i continua aplicant importants beneficis fiscals en l’impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM). Així doncs, els descomptes que es realitzaran enguany en aquest tribut suposaran un estalvi de 335.937,60 euros als inquers i les inqueres.

L’IVTM és un tribut directe que grava la titularitat de vehicles d’aquesta naturalesa, aptes per circular per les vies públiques, sigui quina sigui la seva classe i categoria. A Inca queden exempts de pagar aquest impost els vehicles per a persones de mobilitat reduïda, i que tenguin reconeguda la minusvalidesa en grau igual o superior al 33 %. Concretament, per aquesta excepció l’Ajuntament deixa de percebre la quantitat total de 47.563,70 euros. D’altra banda, tampoc han de pagar aquest tribut els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària proveïts de la cartilla d’inspecció agrícola. En l’exercici de 2020, l’import d’aquesta excepció  ascendeix a la suma de 39.226,30 euros.

Pel que fa a les bonificacions aplicades en l’IVTM, el consistori inquer bonifica el 100 % de la quota als vehicles històrics o amb una antiguitat mínima de vint-i-cinc anys. D’aquesta manera, l’aplicació de la bonificació suposa una pèrdua d’ingressos per a l’Ajuntament d’Inca de 246.845,70 euros. Així mateix, s’aplica una bonificació del 75 % en els vehicles 100 % elèctrics, elèctrics de rang extens, de pila de combustible i híbrids endollables PHEV amb una autonomia elèctrica superior a 40 km. L’import bonificat per aquest concepte ascendeix a la suma de 658,90 euros. Finalment, existeix també una bonificació del 50 % en els vehicles que utilitzin com a combustible biogàs, gas natural comprimit (GNC), gas liquat del petroli (GLP), metà, metanol hidrogen i derivats d’olis vegetals, o que es tractin de vehicles híbrids. En aquest sentit, durant l’exercici 2020 l’Ajuntament deixa de rebre la suma de 1.643 euros per aquesta bonificació.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image