Durant la celebració de la Junta de Govern, l’Ajuntament d’Inca ha aprovat avui la inclusió de cinc places de Policia Local dins l’oferta d’ocupació pública de l’any 2020. Aquests llocs de treball es podran cobrir amb funcionaris de carrera, donant així una major estabilitat a la plantilla de la Policia Local d’Inca, especialment en uns moments tan complicats provocats per la pandèmia de la COVID-19.

Així doncs, després de comprovar les altes i baixes del personal fix en plantilla del consistori inquer, l’Ajuntament ha decidit destinar la taxa de reposició resultant a la inclusió de cinc places de policia dins l’oferta d’ocupació pública de 2020. “La seguretat és i serà sempre una de les nostres prioritats. Per això, consideram de vital importància disposar d’una plantilla estable dins la Policia Local, per la qual cosa hem considerat necessari destinar enguany la taxa de reposició a la creació de places fixes de policia i, a poc a poc, anar cobrint els llocs de feina ocupats per interins”, assenyala el batle d’Inca Virgilio Moreno.

En aquest sentit, detallar que la Llei pressupostària permet l’acumulació de la taxa de reposició resultant entre els distints sectors prioritaris i, alhora, l’acumulació de la dels sectors no prioritaris en els sectors prioritaris. Concretament, si s’han acomplert els objectius d’estabilitat pressupostària, deute públic i la regla de despesa, l’Ajuntament pot disposar d’una taxa de reposició del 100 % i un 115 % en el cas de la Policia Local. A més a més, en el cas d’Inca, que té amortitzat el seu deute financer, es pot disposar d’un 10 % addicional, el qual es pot destinar als àmbits que requereixin un reforç d’efectius.

D’aquesta manera, una vegada aprovat avui al matí l’acord, a migdia es reunirà la mesa negociadora de funcionaris per definir les bases per cobrir aquestes cinc places per procediment ordinari. Cal destacar que durant els darrers anys ja es varen aprovar un total de dotze places fixes de Policia Local: sis durant l’any 2016, tres el 2018 i tres més el 2019.

Finalment, el regidor de Seguretat Ciutadana Sebastián Oriol ha destacat que “des de l’Ajuntament s’està fent un esforç important per millorar les condicions de la Policia Local amb la finalitat de poder consolidar la plantilla. De fet, actualment estam en negociacions per poder augmentar el complement específic”.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image