L’Ajuntament d’Inca manté la seva política de beneficis fiscals i, any rere any, els referma en els seus pressupostos. Així, les ordenances fiscals suposaran uns incentius per un valor total d’aproximadament 1.500.000 euros durant l’exercici 2023 per als inquers i les inqueres. Aquestes xifres inclouen les bonificacions/exempcions que s’apliquen en la prestació patrimonial no tributària de fems, la taxa d’aigua potable, l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, l’impost sobre béns immobles, l’impost sobre activitats econòmiques i l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Així doncs, durant 2023 s’aplicaran bonificacions/exempcions en l’impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM) per valor de més de 346.034 euros. Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda, i que tenguin reconeguda la minusvalidesa en grau igual o superior al 33 %, i els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària proveïts de la cartilla d’inspecció agrícola estan exempts de pagar aquest impost. També tenen bonificacions els vehicles històrics o amb una antiguitat mínima de vint-i-cinc anys i els vehicles elèctrics, entre altres.
D’altra banda, existeixen bonificacions fiscals en l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IVTNU), les quals enguany ascendiran a 128.694 euros. Pel que fa a l’impost de béns immobles (IBI), es calcula que les exempcions/bonificacions seran aproximadament de 587.402 euros. En aquest cas, s’apliquen bonificacions per a famílies nombroses o per instal·lació de plaques solars o sistemes d’aprofitament tèrmic, entre altres.

 

Així mateix, s’estimen unes bonificacions de 166.142 euros en l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), i referent a l’impost d’activitats econòmiques de més de 3.000 euros.
De forma paral·lela, se n’apliquen en la taxa de subministrament d’aigua potable per raó de la capacitat econòmica, xifra que suposarà un estalvi total de 2.455,20 euros. La prestació patrimonial pública no tributària per la prestació del servei de recollida, transport, tractament i eliminació de fems estableix també bonificacions per capacitat econòmica, a més dels descomptes per acollir-se al reciclatge de residus, tant per a habitatges com per a locals comercials. En aquest cas, el descompte ascendeix a 230.197,46 euros.

 

Finalment, cal destacar que el consistori de la capital del Raiguer manté també derogada la taxa d’ocupació de la via pública amb taules i cadires, cosa que suposa una minoració de la recaptació de 33.577,54 euros. A més a més, durant el 2023 els taxis i quioscos de la capital del Raiguer tampoc paguen aquesta taxa municipal d’ocupació de la via pública, això suposa una reducció total de 2.862,73 euros.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image