EL PLE MUNICIPAL

CONVOCATÒRIES

ACTES

Actes del Ple 2011

febrer 11, 2019

23/12/2011 25/11/2011 28/10/2011 24/10/2011 30/09/2011 02/09/2011 29/07/2011 30/06/2011 11/06/2011 08/06/2011 18/05/2011 29/04/2011 26/04/2011 11/04/2011 30/03/2011 25/03/2011 04/03/2011 25/02/2011 28/01/2011

Actes del Ple 2010

febrer 11, 2019

23/12/2010 26/11/2010 29/10/2010 24/09/2010 03/09/2010 23/07/2010 25/06/2010 17/06/2010 28/05/2010 30/04/2010 29/04/2010 26/03/2010 26/02/2010 29/01/2010

DESCRIPCIÓ I CALENDARI GENERAL

El batle:

És la màxima autoritat municipal. Presideix els plens municipals i assumeix la direcció de l’equip de govern.

El Ple:

És l’òrgan de màxima representació política dels ciutadans en el govern municipal. Està integrat pels regidors electes i presidit pel batle.

Funcions:

  • Control i fiscalització dels òrgans de govern.
  • Aprovació i modificació d’ordenances i reglaments municipals.
  • Acords sobre l’alteració del terme municipal i símbols identitaris.
  • Aprovació dels pressupostos i la delimitació de recursos propis de caràcter tributari.
  • Regulació dels òrgans representatius i participatius.
  • Aprovació de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball.
  • Aprovació de canvis de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
  • Aprovació de projectes d’obres i serveis de què siga competent.
  • Votació de la moció de censura al batle i la qüestió de confiança, segons la legislación electoral.

Previsió de reunions: el darrer dijous de cada mes a les 19.30 h.

La Junta de Govern Local:

És un òrgan col·legiat d’administració i decisió de l’Ajuntament. Sota la presidència del batle, està integrada pels regidors designats per ell. La seva funció és donar suport al batle i exercir les competències delegades per aquest.

Previsió de reunions: tots els dimecres a les 9.30 h.